Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio - Economic
 
Centrul de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio - Economic
Regulamentul de Funcţionare al Centrului de Inovare şi Relaţii cu Mediul Socio- Economic (CIRMSE)

 

 

     I. Preambul

            Universitatea ca actor principal al societăţii bazate pe cunoaştere are menirea de a contribui la bunăstarea individului şi a mediului socio-economic, generând şi transferându-le cunoaştere prin educaţie, cercetare şi inovare.

            Există patru mari părţi interesate care prin interacţiunea lor configurează orientarea pe termen lung a sistemului de învăţământ superior:

▪ mediul academic (instituţia universitară, membrii corpului academic);

▪ studenţii şi absolvenţii (individual sau prin organizaţii reprezentative);

▪ mediul socio-economic (firme, asociaţii profesionale, respectiv angajaţi);

▪ statul (instituţii şi organizaţii cu misiuni de comunicare, coordonare şi control,  respectiv funcţionari ai demersului public).

            Elementele semnificative atât pentru analiză, cât şi pentru planificare, pentru fiecare dintre aceşti actori majori pot fi detectate la nivel de: nevoi-cerinţe, obiective-interese-activităţi, cultură-limbaj şi capabilitate (disponibilitate organizaţională şi individuală).

            O rezolvare a demersului academic în cooperare cu părţile menţionate poate să devină eficace numai dacă există comunicare reală şi disponibilitate din partea acestora, precum şi susţinere prin reglementări, alocarea resurselor necesare si implicare.

 

    I. Constituire şi denumire

     Art. 1. În cadrul Universităţii  "1 Decembrie 1918",  respectiv Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti, se înfiinţează Centrul de Inovare si Relaţii cu Mediul Socio - Economic numit în continuare, CIRMSE conform Hotărârii Consiliului Facultatii nr. ........din data de .............

 

     Art. 2. Centrul de Inovare si Relaţii cu Mediul Socio -  Economic funcţionează conform legilor în vigoare şi a prezentului regulament, aprobat în Senatul Universităţii din data de.......

 

     II. Misiune

     Art. 1. Misiunea CIRMSE este de a asigura interfaţa dintre Facultatea de Stiinte Exacte si Ingineresti din Alba - Iulia şi mediul economic, prin crearea unui cadru corespunzător dezvoltării colaborării dintre cele două componente cu precădere pe trei direcţii:

a)    activităţi didactice şi de formare profesională a studenţilor;

b)    activităţi de cercetare - dezvoltare - inovare;

c)     activităţi de instruire în sistemele alternative: formare continuă,

 

     Art. 2. Principalele obiective propuse pentru realizarea misiunii CIRMSE sunt:

-        crearea unei baze de date  la nivel de facultate cu partenerii din mediul economic si social;

-        crearea cadrului corespunzător în vederea realizării practicii studenţilor prin ancorarea acestei activităţi în mediul economic şi social;

-        crearea cadrului corespunzător în vederea realizării proiectelor de licenţă şi a proiectelor de disertaţie (pentru studenţii masteranzi) cu teme propuse din şi în colaborare cu mediul economic şi social;

-        crearea cadrului corespunzător în vederea dezvoltării unor teze de doctorat cu teme propuse din şi în colaborare cu mediul economic şi social;

-        sprijinirea activităţilor de cercetare-dezvoltare-inovare prin identificarea căilor de cooperare dintre universitate şi mediul economic şi social în această direcţie;

-        crearea cadrului corespunzător în vederea implementării activităţilor de instruire, asistenţă tehnică, consultanţă ştiinţifică etc., prin lansarea ofertei universităţii în mediul economic şi social, pe de o parte şi identificarea nevoilor/aşteptărilor specifice mediului economic şi social şi corelarea lor cu oferta universităţii, pe de altă parte;

-        centralizarea şi monitorizarea relaţiei dintre universitate şi mediul economic şi social, prin administrarea şi actualizarea bazei de date a Facultatii cu partenerii din mediul economic şi social;

-        participarea reprezentanţilor CIRMSE la întâlnirile dintre cadrele didactice, colectivele facultăţii cu partenerii din mediul economic si social.

 

     III. Structura de relaţii şi cadrul organizatoric

     Art. 1. CIRMSE este subordonat, conform organigramei, Decanului Facultatii şi dezvoltă relaţii funcţionale cu secretarul sef,  avand relaţii de colaborare cu Colectivul de Matematica, Colectivul de Informatica, Colectivul de Electronica, Colectivul de Topografie si Colectivul de Ingineria Mediului din cadrul Facultatii.

     Art. 2. CIRMSE este organizat la nivelul facultatii şi este  alcătuit din reprezentanţi de la nivelul colectivelor. Colectivele sunt reprezentate prin câte un responsabil CIRMSE pe colectiv.

     Art. 3. Coordonatorul CIRMSE la nivelul facultăţii este numit de către Decanul facultăţii, pe baza propunerilor de la departament.

     Art. 4. Conducerea CIRMSE este asigurată de către coordonatorul CIRMSE, care coordoneaza in cadrul centrului, responsabilii de la nivelul colectivelor facultăţii.

     Art. 5. Atribuţiile responsabililor CIRMSE la nivelul colectivelor sunt următoarele:

-          Elaborarea planului de acţiune la nivelul colectivelor privind colaborarea cu mediul economic şi social, în vederea desfăşurării activităţilor specifice CIRMSE.

-          Realizarea activităţilor specifice CIRMSE la nivelul colectivelor.

-          Comunicarea permanenta cu structura de conducere a facultatii.

-          Monitorizarea convenţiilor cadru şi a contractelor de colaborare încheiate la nivelul facultăţii cu parteneri din mediul economic şi social.

-          Monitorizarea derulării activităţilor de cooperare desfăşurate între facultate şi companiile partenere din mediul economic şi social.

-          Elaborarea rapoartelor către CIRMSE.

 

     Art. 6. Coordonator CIRMSE are următoarele competenţe:

-          Prezidarea Consiliului CIRMSE.

-          Armonizarea strategiei CIRMSE cu strategia de dezvoltare a universităţii prin permanenta legatură cu structura de conducere a Universităţii"1 Decembrie 1918".

-          Reprezentarea CIRMSE în relaţiile cu mediul economic şi social.

-          Elaborarea planului de acţiune la nivelul facultatii privind colaborarea cu mediul economic şi social, în vederea desfăşurării activităţilor specifice CIRMSE.

-          Coordonarea activitatilor CIRMSE

-         Coordonarea acţiunilor de diseminare a activităţilor şi rezultatelor CIRMSE la nivelul facultatii.

-         Monitorizarea bazei de date cu partenerii instituţiei şi coordonatele de contact ale acestora.

 

 

     IV. Dispoziţii finale

 Prezentul regulament poate fi modificat şi completat prin hotărâri ale Consiliului Facultatii.         

 

 

                  Decan,                                                       Coordonator CIRMSE,

                  Conf.univ.dr.Rotar Corina